Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie

z dnia 30  kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończenie studiów wyższych w zakresie informatyki w dziedzinie nauk technicznych lub nauk matematycznych lub matematyki;
 • biegła znajomość języka programowania Java;
 • doświadczenie w środowiskach projektowych dużej skali (znajomość MAVEN, systemów kolektywnej edycji programów);
 • znajomość środowiska Hadoop i pokrewnych;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Pożądana znajomość problematyki przetwarzania języka naturalnego i systemów uczących.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

      1. podanie o przyjęcie do pracy,

      2. życiorys naukowy,

      3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 publikacji, jeżeli osoba kandydująca ma już opublikowane prace,

      4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra lub równorzędnego,

      5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,

      6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2016 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105  lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konkurs na asystenta w ZSI”.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 10 czerwca 2016 roku.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki  PAN.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 24 czerwca 2016 roku.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych Instytutu Podstaw Informatyki PAN

 

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

 

profesora zwyczajnego

 

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:
 • istotne osiągnięcia w zakresie matematyki dyskretnej, w szczególności kombinatoryka i teoria grafów - zastosowania matematyki dyskretnej w informatyce;
 • doświadczenie w opiece naukowej nad młodymi pracownikami, w tym (wypromowanymi) doktorantami.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji,
 4. kopie najważniejszych (maks. pięciu) publikacji,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego, określonego w Art. 89. ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 619),
 6. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 7. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2017 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105 lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 marca 2016 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4 kwietnia 2016 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs na stanowisko
Zastępcy Dyrektora ds. ekonomicznych
(ekonomiczno - organizacyjnych)
w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie
zatrudnienie od 1 stycznia 2016 roku w wymiarze 1/1 etatu

 

 

Główne zadania osoby zatrudnionej na tym stanowisku określa Statut Instytutu, a mianowicie:

 1. nadzór nad pracami planistycznymi i sprawozdawczością organizacyjną, administracyjną i finansową,
 2. monitorowanie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na działalność statutową,
 3. nadzór nad realizacją zadań inwestycyjnych,
 4. administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 5. koordynacja prac w zakresie zaopatrzenia instytutu w materiały, niezbędne wyposażenie i środki trwałe,
 6. bieżąca koordynacja działalności organizacyjnej, ekonomicznej i administracyjnej,
 7. nadzór nad administrowaniem siedzibą instytutu.

 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie zawodowe: minimum 8 lat,
 • pożądane doświadczenie na stanowiskach kierowniczych,
 • pożądane doświadczenie zawodowe w placówce naukowo-badawczej,
 • znajomość przepisów w szczególności w zakresie ustaw: o PAN, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych, o finansowaniu nauki, o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, Kodeks pracy,
 • wiedza z zakresu zarządzania,
 • umiejętność obsługi komputera,
 • umiejętność organizacji pracy zespołowej i zarządzania zespołem,
 • zdolność analizy i syntezy informacji,
 • umiejętność podejmowania decyzji.

 

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV)
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 7. inne dokumenty, które kandydat uzna za istotne.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN.
Po zapoznaniu się z dokumentacją Komisja zaprosi na rozmowę kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania konkursowego.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2015 roku.

 

Dokumenty z dopiskiem „OFERTA PRACY” należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 104. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 38 00 505.

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 10 listopada 2015 roku

 

Archiwum ofert pracy w projektach

 

Nazwa stanowiska: Anotator
Typ projektu: OPUS NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: okres nieokreślony, umowa o dzieło
Termin składania ofert: 09.06.2016
Więcej o ofercie tutaj.

 

Nazwa stanowiska: Programista
Typ projektu: OPUS NCN - HS2
Okres i forma zatrudnienia: 16 miesiący, umowa o dzieło, ok. 20 godz./tydz.
Termin składania ofert: 04.05.2016
Więcej o ofercie tutaj.

 

Nazwa stanowiska: Informatyk
Typ projektu: OPUS NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: od 1 maja 2016 do 10 sierpnia 2018, umowa o pracę, pełen etat
Termin składania ofert: 27.04.2016
Więcej o ofercie tutaj.

 

Nazwa stanowiska: Adiunkt
Typ projektu: OPUS NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: od 1 maja 2016, umowa o pracę, 5/8 etatu
Termin składania ofert: 27.04.2016
Więcej o ofercie tutaj.

 

Nazwa stanowiska: Informatyk
Typ projektu: OPUS NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: 15 miesięcy, umowa o pracę, 3/4 etatu.
Termin składania ofert: 21.04.2016
Więcej o ofercie tutaj.

 

Nazwa stanowiska: Anotator
Typ projektu: OPUS NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: okres nieokreślony, umowa o dzieło
Termin składania ofert: 21.04.2016
Więcej o ofercie tutaj.

 

Nazwa stanowiska: Lingwista
Typ projektu: OPUS NCN - HS2
Okres i forma zatrudnienia: 36 miesiący, umowa o pracę, 1/2 etatu
Termin składania ofert: 27.12.2015
Więcej o ofercie tutaj.

 

Nazwa stanowiska: Informatyk
Typ projektu: OPUS NCN - HS2
Okres i forma zatrudnienia: 16 miesiący, umowa o dzieło, ok. 20 godz./tydz.
Termin składania ofert: 27.12.2015
Więcej o ofercie tutaj.

 

Nazwa stanowiska: Senior software developer
Typ projektu: SONATA NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: 36 miesiący, umowa o dzieło, 40 godz./tydz.
Termin składania ofert: 31.12.2015
Więcej o ofercie tutaj.

 

Nazwa stanowiska: Informatyk
Typ projektu: OPUS NCN - ST6
Okres i forma zatrudnienia: 34 miesiące, umowa o pracę, 1/2 etatu
Termin składania ofert: 22.10.2015
Więcej o ofercie tutaj.

 

Nazwa stanowiska: Lingwista
Typ projektu: OPUS NCN - HS2
Okres i forma zatrudnienia: 24 miesiące, umowa o pracę, 1/4 etatu
Termin składania ofert: 26.08.2015
Więcej o ofercie tutaj.

 

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie

z dnia 30  kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu biologii molekularnej i bioinformatyki;
 • dobra znajomość tematyki z zakresu genetyki populacyjnej, stosowania różnych markerów genetycznych, regulacji ekspresji genów oraz obeznanie z genetyką chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów;
 • doświadczenie w pracy laboratoryjnej lub przynajmniej znajomość podstawowych protokołów laboratoryjnych z zakresu izolacji DNA, sekwencjonowania DNA i RNA, klonowania, przygotowywania bibliotek;
 • dobre zorientowanie w międzynarodowych ogólnodostępnych repozytoriach typu ENCODE, TCGA, NIH Roadmap, GWAS lub 1000 Genomes projects;
 • doświadczenie w zakresie analiz statystycznych oraz programowania w R, Python lub Perl.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

      1. podanie o przyjęcie do pracy,

      2. życiorys naukowy,

      3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 publikacji,

      4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora,

      5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,

      6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2016 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105  lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konkurs na adiunkta w ZSI”.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 25 września 2015 roku.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki  PAN.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2015 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta

w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Informatyki IPI PAN

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie

z dnia 30  kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie informatyki lub innego pokrewnego stopnia naukowego;
 • udokumentowany dorobek naukowy z zakresu kryptografii i kryptoanalizy;
 • doświadczenie przy projektowaniu algorytmów kryptografii symetrycznych, mile widziane uczestnictwo w międzynarodowych konkursach;
 • rozwinięta współpraca międzynarodowa potwierdzona wspólnymi publikacjami z zakresu kryptografii i kryptoanalizy;
 • uczestnictwo w tematycznie zwiazanych grantach badawczych w charakterze Głownego Wykonawcy lub/i Kierownika Projektu.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

      1. podanie o przyjęcie do pracy,

      2. życiorys naukowy,

      3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 najważniejszych publikacji,

      4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora,

      5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,

      6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2017 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105  lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konkurs na adiunkta w ZTPI”.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 21 lutego 2016 roku.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki  PAN.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 lutego 2016 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN

 

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

 

profesora zwyczajnego

 

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać:
 • istotne osiągnięcia w zakresie maszynowego uczenia się, zwłaszcza w obszarze danych o złożonej strukturze, w tym wielkich zbiorów takich danych;
 • doświadczenie w prowadzeniu zespołu naukowego i opiece naukowej nad młodymi pracownikami, w tym (wypromowanymi) doktorantami.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji,
 4. kopie najważniejszych (maks. pięciu) publikacji,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu naukowego, określonego w Art. 89. ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 619),
 6. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 7. oświadczenie, w przypadku wygrania konkursu, iż Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym.

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105 lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Termin składania dokumentów upływa z dniem 15 sierpnia 2015 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28 sierpnia 2015 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie

z dnia 30  kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie informatyki lub innego pokrewnego stopnia naukowego;
 • biegła znajomość języka programowania Java oraz narzędzi Hadoop i Hive (doświadczenie w dużych projektach zespołowych);
 • doświadczenie w tworzeniu oprogramowania do przetwarzania wielkich kolekcji dokumentów tekstowych (text i/lub web mining);
 • znajomość zagadnień semantycznej analizy tekstów w języku naturalnym (dobrze widziane doświadczenie konceptualno – programistyczne w tym zakresie);
 • biegła znajomość języka angielskiego (dobrze widziany certyfikat CAE lub równorzędny).

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

      1. podanie o przyjęcie do pracy,

      2. życiorys naukowy,

      3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 najważniejszych publikacji,

      4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora,

      5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,

      6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2017 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105  lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konkurs na adiunkta w ZSI”.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 lutego 2016 roku.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki  PAN.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26 lutego 2016 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Informatyki IPI PAN

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie

z dnia 30  kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończenie studiów wyższych w zakresie informatyki w dziedzinie nauk technicznych lub nauk matematycznych lub matematyki;
 • udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie informatyki teoretycznej;
 • zainteresowanie pracą badawczą w dziedzinie logicznych metod specyfikacji i weryfikacji systemów;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

      1. podanie o przyjęcie do pracy,

      2. życiorys naukowy,

      3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 publikacji, jeżeli osoba kandydująca ma już opublikowane prace,

      4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra lub równorzędnego,

      5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,

      6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2016 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105  lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konkurs na asystenta w ZTPI (1)”.


Przewiduje się przeprowadzenie naboru w maksymalnie dwóch terminach do czasu rozstrzygnięcia naboru:

Pierwszy termin:

 • składanie dokumentów do 24 lipca 2015 r. do godz. 12:00,
 • rozmowy kwalifikacyjne od 29 lipca do 7 sierpnia 2015 r.,
 • rozstrzygnięcie konkursu do 10 sierpnia 2015 r.

Konkurs nie został rozstrzygnięty w pierwszym terminie!

Drugi termin:

 • składanie dokumentów do 28 sierpnia 2015 r. do godz. 12:00,
 • rozmowy kwalifikacyjne od 31 sierpnia do 4 września 2015 r.,
 • rozstrzygnięcie konkursu do 7 września 2015 r.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki  PAN.

Zamknięcie konkursu może nastąpić po pierwszym terminie w przypadku zatrudnienia kandydata.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki

Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

profesora wizytującego

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Art. 89. ust. 3 ustawy

z dnia 30  kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać istotne osiągnięcia w obszarze:

 • metody optymalizacji globalnej,
 • współczesne heurystyki,
 • algorytmy ewolucyjne.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

      1. podanie o przyjęcie do pracy,

      2. życiorys naukowy,

      3. spis publikacji,

      4. kopie najważniejszych publikacji,

      5. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego, określonego

          w Art.  89. ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk

          (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 619),

      6. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN.

 

Dokumenty należy składać w  sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5,

pok. 105  lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 18 czerwca 2014 roku.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki  PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 czerwca 2014 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

poszukuje specjalisty do
Działu ds. Koordynacji Badań i Zarządzania Projektami

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
 • przygotowywanie wniosków projektowych w zakresie finansowym i organizacyjnym oraz nadzór nad całokształtem prac związanych z powyższym,
 • sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji projektów badawczych,
 • monitorowanie bieżącej realizacji finansowej projektów,
 • przestrzeganie zasad finansowania określonych w wytycznych do projektów badawczych realizowanych w Instytucie,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad prawidłową realizacją płatności i rozliczeń,
 • sprawdzanie zgodności wydatkowania środków w projektach z warunkami ich finansowania,
 • inicjowanie działań usprawniających system obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej realizowanych projektów,
 • przygotowywanie prezentacji,
 • udział w pracach organizacyjnych konferencji, sympozjów i innych spotkań naukowych.

Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe,
 2. doświadczenie zawodowe: minimum 3 lata pracy,
 3. znajomość przepisów w szczególności w zakresie finansów publicznych i finansowania projektów,
 4. znajomość zagadnień finansowania projektów badawczych finansowanych ze środków budżetowych, funduszy unijnych, funduszy strukturalnych,
 5. wiedza z zakresu zarządzania projektami badawczymi,
 6. umiejętność obsługi komputera,
 7. znajomość języka angielskiego,
 8. zdolność analizy i syntezy informacji,
 9. umiejętność podejmowania decyzji.

Wymagania pożądane:
 1. doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych, a w szczególności w jednostkach naukowo – badawczych,
 2. znajomość problematyki kosztorysowania prac badawczych i ich rozliczania.

Wymagane dokumenty:
 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,.
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 6. inne dokumenty, które kandydat uzna za istotne.

Dokumenty należy składać lub przesyłać do 10 lutego 2014 r. na adres:

INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI PAN
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5
pok. 105

z dopiskiem „OFERTA PRACY”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (22) 38 00 505.

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie

z dnia 30  kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończenie studiów wyższych w zakresie informatyki w dziedzinie nauk technicznych lub nauk matematycznych lub matematyki;
 • biegła znajomość języka programowania Java;
 • doświadczenie w środowiskach projektowych dużej skali (znajomość MAVEN, systemów kolektywnej edycji programów);
 • znajomość środowiska Hadoop i pokrewnych;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

Pożądana znajomość problematyki przetwarzania języka naturalnego i systemów uczących.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

      1. podanie o przyjęcie do pracy,

      2. życiorys naukowy,

      3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 publikacji, jeżeli osoba kandydująca ma już opublikowane prace,

      4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra lub równorzędnego,

      5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,

      6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2016 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105  lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konkurs na asystenta w ZSI (2)”.


Przewiduje się przeprowadzenie naboru w maksymalnie dwóch terminach do czasu rozstrzygnięcia naboru:

Pierwszy termin:

 • składanie dokumentów do 24 lipca 2015 r. do godz. 12:00,
 • rozmowy kwalifikacyjne od 29 lipca do 7 sierpnia 2015 r.,
 • rozstrzygnięcie konkursu do 10 sierpnia 2015 r.

Konkurs nie został rozstrzygnięty w pierwszym terminie!

Drugi termin:

 • składanie dokumentów do 28 sierpnia 2015 r. do godz. 12:00,
 • rozmowy kwalifikacyjne od 31 sierpnia do 4 września 2015 r.,
 • rozstrzygnięcie konkursu do 7 września 2015 r.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki  PAN.

Zamknięcie konkursu może nastąpić po pierwszym terminie w przypadku zatrudnienia kandydata.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Director of the

Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences

announces the availability of

two PhD student scholarships

in Computational Biology with a focus on modelling of glioblastoma

(starting date: from 2016-03-01, or by agreement as soon as possible thereafter)

 

Qualifications requested and eligibility:

Master’s of Science in Bioinformatics, or an equivalent Master’s degree in Biotechnology, Computer Science or Statistics. In the latter two cases, the candidate should present evidence of competence in basic molecular biology. Experience in machine learning methods and analysis of sequence data is a merit. The candidate should also have good communication skills and excellent study merits, and good skills in oral and written English.

 

Further Information: More information can be obtained here.

 

Application The applicant should include his/her Curriculum Vitae (CV), a brief description of research interest, skills and past research experience, copies of exam-certificates and grades, a summary of Master’s thesis, any own publications and a cover letter. We encourage applicants to provide details about referees who may provide recommendations for the applicant.

 

 

The documents should be submitted to the secretary of the ICS PAS in Warsaw, ul. Jana Kazimierza 5, room 105 or by e-mail in the pdf files to the address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , and marked “PhD student scholarships”.


Document submission deadline: by February 14, 2016

 

Applications will be considered by a Competition Board appointed by the Director of ICS  PAS.

Competition results will appear by February 17, 2016.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Director of the Institute of Computer Science, PAS

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

profesora wizytującego

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać istotne osiągnięcia w obszarze:
 • uczenia maszynowego dla nauk o życiu (machine learning for Life Sciences),
 • wielkoprzepustowej analizy danych całogenomowych (whole-genome high throughput data analysis),
 • zastosowań w takich dziedzinach jak genomika funkcjonalna, transkryptomika, proteomika; mile widziane zastosowania w medycynie (np. onkologii, wirusologii, alergologii).
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji,
 4. kopie najważniejszych publikacji,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego, określonego w Art. 89. ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 619),
 6. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 7 lutego 2014 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 lutego 2014 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Director of the

Institute of Computer Science, Polish Academy of Sciences

announces the availability of

post-doctoral position

in Computational Biology with a focus on modelling of glioblastoma

(starting date: from 2016-03-01, or by agreement as soon as possible thereafter)

 

Qualifications requested and eligibility:

The candidate should have a degree of PhD in bioinformatics, or biotechnology or molecular biology or a related field obtained at least 3 years ago and no later than 6 years ago, and satisfy the following conditions:

 • To have a proven track record of research in bioinformatics and molecular biology supported by publications in international journals and presentations at major national and international meetings;
 • To possess excellent knowledge of population genetics, regulation of gene expression as well as familiarity with genetics of common diseases with a special emphasis on cancer;
 • To be experienced in laboratory work, or at least have knowledge of basic laboratory protocols in the field of DNA isolation, DNA and RNA sequencing, cloning and preparation of libraries;
 • To be acquainted with international computer-based public repositories such as ENCODE, TCGA, the NIH Roadmap, GWAS or 1000 Genomes projects;
 • To be knowledgeable in the field of statistical analysis and programming in R, Python or Perl;
 • To be proficient in spoken and written English; and to have an excellent ability to work in multidisciplinary teams.

 

 

Further Information: More information can be obtained here.

 

Application The applicant should include his/her Curriculum Vitae (CV), a brief description of research interest, skills and past research experience, copies of exam-certificates and grades, a summary of PhD’s thesis, any own publications and a cover letter. We encourage applicants to provide details about referees who may provide recommendations for the applicant.

 

 

The documents should be submitted to the secretary of the ICS PAS in Warsaw, ul. Jana Kazimierza 5, room 105 or by e-mail in the pdf files to the address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , and marked “Post-doctoral position”.


Document submission deadline: by February 14, 2016

 

Applications will be considered by a Competition Board appointed by the Director of ICS  PAS.

Competition results will appear by February 17, 2016.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Director of the Institute of Computer Science, PAS

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

w Zakładzie Sztucznej Inteligencji IPI PAN

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie

z dnia 30  kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:

 • ukończenie studiów wyższych w zakresie bioinformatyki, lub informatyki z udokumentowaną znajomością podstaw biologii molekularnej;
 • doświadczenie w pracy z danymi z sekwencjonowania lub epigenetycznymi;
 • znajomość przynajmniej jednej z baz danych ENCODE, TCGA, NIH Roadmap, GWAS lub 1000 Genomes projects;
 • dobra znajomość molekularnych podstaw regulacji ekspresji genów;
 • zainteresowanie pracą badawczą, ewentualnie udokumentowane publikacją;
 • biegła znajomość języka angielskiego.

 

Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:

      1. podanie o przyjęcie do pracy,

      2. życiorys naukowy,

      3. spis publikacji oraz kopie co najwyżej 5 publikacji, jeżeli osoba kandydująca ma już opublikowane prace,

      4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra lub równorzędnego,

      5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,

      6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego w roku 2016 (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

 

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105  lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z dopiskiem „Konkurs na asystenta w ZSI (3)”.


Przewiduje się przeprowadzenie naboru w maksymalnie dwóch terminach do czasu rozstrzygnięcia naboru:

Pierwszy termin:

 • składanie dokumentów do 24 lipca 2015 r. do godz. 12:00,
 • rozmowy kwalifikacyjne od 29 lipca do 7 sierpnia 2015 r.,
 • rozstrzygnięcie konkursu do 10 sierpnia 2015 r.

Konkurs nie został rozstrzygnięty w pierwszym terminie!

Drugi termin:

 • składanie dokumentów do 28 sierpnia 2015 r. do godz. 12:00,
 • rozmowy kwalifikacyjne od 31 sierpnia do 4 września 2015 r.,
 • rozstrzygnięcie konkursu do 7 września 2015 r.

 

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki  PAN.

Zamknięcie konkursu może nastąpić po pierwszym terminie w przypadku zatrudnienia kandydata.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Dyrektor Instytutu Podstaw Informatyki PAN

 

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

 

profesora nadzwyczajnego

 

w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Informatyki IPI PAN

(zatrudnienie od 1 września 2014 roku)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:
 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych lub nauk matematycznych,
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie: teoretycznych aspektów systemów wieloagentowych, logicznych metod specyfikacji i weryfikacji systemów agentowych,
 • doświadczenie dydaktyczne w zakresie opieki naukowej nad młodymi pracownikami naukowymi i/lub wypromowanymi doktorantami.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji,
 4. kopie najważniejszych (maks. pięciu) publikacji,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego, określonego w Art. 89. ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dziennik Ustaw Nr 96, poz. 619),
 6. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN.

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105 lub pocztą elektroniczną w plikach pdf na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 maja 2014 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 maja 2014 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

adiunkta

(zatrudnienie od 1 września 2013 roku)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:
 • posiadanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie informatyki lub pokrewny;
 • biegła znajomość języka programowania Java (doświadczenie w dużych projektach zespołowych),
 • doświadczenie w tworzeniu oprogramowania do przetwarzania wielkich kolekcji dokumentów tekstowych (text i/lub web mining),
 • znajomość zagadnień semantycznej analizy tekstów w języku naturalnym (dobrze widziane doświadczenie konceptualno – programistyczne w tym zakresie),
 • biegła znajomość języka angielskiego (dobrze widziany certyfikat CAE lub równorzędny).
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji,
 4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora,
 5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 19 lipca 2013 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 26 lipca 2013 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

 

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

zatrudni informatyka

do pracy w Dziale Eksploatacji Systemów Komputerowych

Wymagania:
 • Ukończone studia wyższe lub zaliczone 3-4 lata studiów (Informatyka, Telekomunikacja, itp.).
 • Bardzo dobra znajomość architektury komputerów, działania poszczególnych podzespołów, kart rozszerzeń, urządzeń peryferyjnych.
 • Bardzo dobra znajomość i doświadczenie w administrowaniu systemami Windows.
 • Bardzo dobra znajomość i doświadczenie w administrowaniu systemami Linux.
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z działaniem sieci (lokalnych oraz rozległych) komputerowych opartych o protokół IP.
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z programowaniem urządzeń sieciowych i konfiguracji usług.
 • Znajomość konfiguracji platform firmy Cisco - routery, przełączniki, access pointy.
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci komputerowych, działaniu urządzeń sieciowych.
 • Doświadczenie w diagnozowaniu usterek komputerów, odzyskiwanie danych, naprawa systemów operacyjnych, naprawa sprzętu (lutowanie przewlekane, SMT, wymiana elementów), testowanie oraz kontrola sprzętu komputerowego i pochodnych.
 • Co najmniej podstawowa znajomość języka angielskiego.
 • Komunikatywność.
 • Wysoka kultura osobista.
 • Rzetelność w wykonywaniu zadań.

Dodatkowe, mile widziane umiejętności:
 • Znajomość zagadnień wirtualizacji systemów.
 • Znajomość: PHP, (X)HTML, XML, CSS, biblioteki jQuery i pokrewnych.
 • Umiejętność zarządzania portalem CMS Joomla.
 • Znajomość systemów monitorujących: Zabbix, Nagios itp.

Życiorys oraz list motywacyjny prosimy wysyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub składać w Instytucie Podstaw Informatyki PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105.


Termin składania dokumentów upływa z dniem 28 maja 2013r.

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

(zatrudnienie od 7 stycznia 2014 roku)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:
 • ukończenie studiów wyższych w zakresie informatyki lub matematyki;
 • udokumentowany dorobek naukowy w zakresie statystyki matematycznej (prace opublikowanie lub zgłoszone do druku);
 • dobra znajomość metod estymacji w modelach liniowych i uogólnionych modelach liniowych wraz z metodami selekcji modelu;
 • znajomość współczesnych technik data miningowych;
 • umiejętność korzystania z pakietów statystycznych ( R, SAS);
 • biegła znajomość języka angielskiego .
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji,
 4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra,
 5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532),

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 grudnia 2013 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 3 stycznia 2014 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

 

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

 

profesora nadzwyczajnego

 

w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Informatyki IPI PAN

(zatrudnienie od 15 listopada 2012 roku)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:
 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych;
 • doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie: matematycznego modelowania zachowań systemów współbieżnych, własności sieci Petriego, systemów śladów i struktur zdarzeń, teorii języków formalnych i języków śladów,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie opieki naukowej nad młodymi pracownikami naukowymi i wypromowanymi doktorantami.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji,
 4. kopie najważniejszych (maks. pięciu) publikacji,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie w przypadku wygrania konkursu zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej (Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532),
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do minimum kadrowego dla potrzeb ustalenia uprawnień do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego,
 8. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN.

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 104.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 31 października 2012 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 listopada 2012 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

asystenta

(zatrudnienie od 1 stycznia 2014 roku)

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:
 • ukończenie studiów wyższych w zakresie informatyki lub matematyki;
 • udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie informatyki teoretycznej;
 • biegła znajomość języka programowania C++ (doświadczenie w projektach zespołowych);
 • znajomość zagadnień weryfikacji systemów komputerowych (dobrze widziane doświadczenie konceptualno – programistyczne w tym zakresie);
 • umiejętność korzystania z pakietów stosowanych do symbolicznej weryfikacji modelowej (SAT-testery, SMT-testery, pakiet CUDD lub podobne),
 • biegła znajomość języka angielskiego (dobrze widziany certyfikat CAE lub równorzędny).
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji,
 4. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia magistra,
 5. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN,
 6. oświadczenie stwierdzające wyrażenie, w przypadku wygrania konkursu, zgody na zaliczenie do liczby osób zatrudnionych w IPI PAN uwzględnianych we wnioskach o przyznanie środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę na finansowanie działalności statutowej Dz. U. Nr 218, poz.1438 oraz z 2011 r. Nr 130, poz.753 i z 2012 r. Nr 93, poz.532).

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 105.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 30 listopada 2013 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 grudnia 2013 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN

 

Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

poszukuje pracowników do pracy przy realizacji projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013:

 

Programista JAVA

 

Obowiązki:
 • Samodzielne projektowanie aplikacji z wykorzystaniem technologii Java, i wdrażanie najbardziej optymalnych rozwiązań
 • Dostarczanie wysokiej jakości aplikacji, oraz utrzymywanie i rozwój istniejących funkcjonalności dla aplikacji
 • Uczestnictwo w całym cyklu procesu produkcji ( od fazy projektowej, implementacyjnej przez testy i utrzymanie), współpraca z zespołem
 • Utrzymywanie odpowiedniego poziomu standardów i działań
 • Raportowanie postępów i rozwiązywanie problemów
Wymagania:
 • wykształcenie wyższe informatyczne lub matematyczne / lub student V roku studiów informatycznych
 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w programowaniu w języku JAVA (J2SE)
 • wiedza z zakresu Linux (tworzenie skryptów shellowych)
 • udokumentowane doświadczenie w programowaniu wielowątkowym/wieloprocesowym/rozproszonym
 • zorientowanie na efekty wykonywanej pracy
 • umiejętność swobodnego wyrażania myśli i przekazywania informacji
Dodatkowym atutem będzie:
 • doświadczenie w prowadzeniu testów jednostkowych z użyciem JUnit
 • znajomość środowiska programistycznego Eclipse
 • doświadczenie w wykorzystaniu środowiska Hadoop
Wymagane dokumenty:
 • życiorys zawodowy (curriculum vitae)
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów poświadczających wykształcenie

Zgłoszenia z dopiskiem "Programista JAVA" należy przesłać do dnia 16 października 2012
na adres:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
lub na adres:

Instytut Podstaw Informatyki PAN
ul. Jana Kazimierza 5, pok. 104
01-248 Warszawa


Bliższe informacje o projekcie można znaleźć pod adresem: www.ipipan.waw.pl/nekst

 

Dyrektor

Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk

ogłasza konkurs otwarty na stanowisko

 

profesora nadzwyczajnego

 

w Zakładzie Teoretycznych Podstaw Informatyki IPI PAN

(zatrudnienie od 1 listopada 2012 roku na czas określony)

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz.619).

Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać następujące warunki:
 • posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk matematycznych;
 • doświadczenie w formalnym modelowaniu systemów wieloagentowych
  metodami logicznymi, w tym w zakresie tworzenia modeli współpracy
  uwzględniających niepełną i sprzeczną informację,
  prowadzenie prac nad praktycznymi implementacjami systemów
  wieloagentowych,,
 • udokumentowane doświadczenie dydaktyczne w zakresie opieki naukowej nad młodymi pracownikami naukowymi i wypromowanymi doktorantami.
Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
 1. podanie o przyjęcie do pracy,
 2. życiorys naukowy,
 3. spis publikacji,
 4. kopie najważniejszych (maks. pięciu) publikacji,
 5. odpis dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego,
 6. oświadczenie o akceptacji warunków konkursu obowiązujących w IPI PAN.

Dokumenty należy składać w sekretariacie IPI PAN w Warszawie, ul. Jana Kazimierza 5, pok. 104.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 24 października 2012 roku.

Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Komisja może zaprosić kandydata na rozmowę kwalifikacyjną. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 października 2012 roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Dyrektor
Instytutu Podstaw Informatyki PAN